Numărul curent: 12

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Scriitori în arhiva CNSAS:
Sandu Tudor si gruparea "Rugul Aprins" de Ioana Diaconescu

Scriitorul Sandu Tudor, în actul de stare civilă Alexandru Teodorescu, uns ca monah Agathon şi apoi ca ieroschimonah Daniil, întemeia, înainte de 1940 revista "Floarea de foc" şi cotidianul "Credinţa". Aici, cu o mare forţă polemică, se exprima împotriva oricărei forme de extremism în articole ca "între sobor şi soviet" sau "Lecţia proceselor de la Moscova". Vocaţia lui reală a fost, însă, cea religioasă. După război se retrage la Mânăstirea Antim, unde devine unul din principalii iniţiatori ai asociaţiei "Rugul aprins" care era "un simbol religios şi el reprezintă credinţa vie". Astfel avea loc întîlnirea unică între intelectualitatea română şi Biserica Ortodoxă. Activitatea asociaţiei care consta în îndrumarea, cu ajutorul unor monahi ca Benedict Ghiuş şi Sofian Boghiu, alături de Sandu Tudor, a unui număr de studenţi care ar fi urmat apoi calea monahiei pentru a le fi, la rîndu-le, dascăli altora, urmărea ridicarea morală şi intelectuală a vieţii bisericeşti prin îndrumarea oamenilor în duhul adevărului. în 1948 activitatea asociaţiei încetează, interzisă, dar şi prin plecarea lui Sandu Tudor care devine monahul Agathon la Mânăstirea Govora şi apoi la Crasna. Arestat prima oară în 1950 şi eliberat în 1952, devine ieroschimonahul Daniil, stareţul de la Rarău, cel care s-a ridicat împotriva materialismului dialectic ateist în numele supremaţiei spiritului - prin Iisus Hristos care este calea înspre salvareea omenirii. Cei din lotul "Rugului aprins" au fost pedepsiţi crunt pentru credinţa lor pe care nu au încetat s-o afirme. Securitatea a fabricat pentru ei învinuirea de "acţiune legionară" pentru argumentarea condamnării lor politice. Socotit instigator şi cap al asociaţiei "Rugul Aprins al Maicii Domnului", Sandu Tudor avea să fie arestat în 1958 împreună cu tot grupul căruia Securitatea i-a mai "adăugat" cîţiva studenţi în lotul "Teodorescu Alexandru şi alţii". Dosarul P (penal - n.n.)/202 A.C.N.S.A.S. (provenit de la Arhivele Ministerului de Justiţie secţia Instanţe Militare cuprinde anchetele, recursul şi actele de penitenciar şi are 10 volume. îi găsim aici, printre alţii pe preoţii Sofian Boghiu, Benedict Ghiuş şi Dumitru Stăniloaie, pe Alexandru Mironescu şi pe Vasile Voiculescu. Sentinţa nr. 125 din 8 noiembrie 1958, conform Dosarului P/202, vol. 4, A.C.N.S.A.S. fila nr. 216 învinuieşte lotul de "crimă de uneltire contra ordinii sociale şi crimă de activitate intensă contra clasei muncitoare şi mişcării revoluţionare"; "Rugul aprins" în frunte cu Alexandru Teodorescu este socotit "o organizaţie subversivă unde s-au ţinut mai multe şedinţe cu caracter conspirativ, au atras o serie de elemente reacţionare din rîndurile studenţilor şi i-au instigat la acţiuni contrarevoluţionare împotriva orînduirii de stat democratice din R.P.R.". Procurorul militar stabileşte că "faptele tuturor inculpaţilor întrunesc în drept elementele constitutive ale infracţiunii de crimă de uneltire contra ordinii sociale întrucît organizaţia are caracter fascist şi a avut ca scop schimbarea ordinii sociale existente în stat". Considerat liderul grupului, Sandu Tudor (Alexandru Teodorescu) este condamnat la "25 de ani temniţă grea şi 10 ani degradare civică" pentru infracţiunea de "crimă de uneltire contra ordinii sociale" şi la "15 ani detenţiune riguroasă pentru crima de activitate intensă contra clasei muncitoare." Dintre cele două condamnări avea s-o execute pe cea mai grea (Dosar P/202 vol. 10 A.C.N.S.A.S. F. 310). A fost încarcerat la Jilava şi a murit în 1960 la Aiud. Găsim în dosar anchetarea lui din 14 iunie, 1, 3 şi 19 iulie 1958; neagă primirea unor studenţi la Schitul Rarău ca să nu-i deconspire, refuză denumirea de "subversivă" a asociaţiei "Rugul aprins", ca şi darea în vileag a unor persoane împreună cu care era acuzat de complot împotriva statului. Anchetatorii trec la confruntarea cu unii membri ai grupului, dar nu vor mai scoate nimic în plus de la el care doar recunoaşte declaraţiile celorlalţi. Dovezile fiind neconcludente, anchetatorii răscolesc bibliotecile descoperindu-i articolele anticomuniste pe baza cărora este învinuit, conform sentinţei din dosar, de "activitate intensă contra clasei muncitoare". în cele din urmă, singura soluţie a organelor de Securitate, pentru a-i putea aplica o pedeapsă penală este aceea de a-i introduce în celulă un informator. Acesta raportează o lună întreagă spusele lui Sandu Tudor. Citim printre rîndurile documentului că informatorul începe să-l admire, poate chiar se converteşte în sufletul său, primind lumina preotului care nu acceptă trădarea şi-şi ia puteri din credinţa în Dumnezeu de care nu se leapădă nici cu preţul morţii. Ieroschimonahul Daniil moare în noaptea de 17 noiembrie 1960 în spitalul penitenciarului Aiud. Fusese internat, conform foii medicale aflate în Dosarul P/20948, vol. II - Arhivele Ministerului de Justiţie, cu "hemoragie cerebrală (inundaţie ventriculară), boală hipertonică visceralizată", adus cu 11 ore înainte de deces în comă profundă, cu convulsii, respiraţie agitată, tensiune arterială violent mărită, tahicardie. Documentele nu lămuresc cauza unei hemoragii atît de violente. Se bănuieşte numai: suma atrocităţilor cu care i se închisese gura. Continuăm cu citirea documentelor ce-l privesc pe Sandu Tudor din Dosarul P/202, volumele 4 şi 9 / A.C.N.S.A.S. în volumul 4 fila 216 şi următoarele există Sentinţa nr. 125 din 8 noiembrie 1958 ce-i incrimina pe toţi membrii lotului "Rugul aprins". La fila 217 aflăm cu privire la Sandu Tudor: "De asemeni prin articolele scrise în ziarul "Credinţa" în perioada 1933-1938 inculpatul Teodorescu Alexandru a dus o intensă propagandă anticomunistă calomniind şi defăimînd Uniunea Sovietică şi elogiind orînduirea capitalistă. Astfel din cuprinsul articolelor "Bestialitatea modernă", "Religia ateismului rus", "între sobor şi soviet" şi altele rezultă ura neîmpăcată a inculpatului Teodorescu Alexandru împotriva clasei muncitoare şi mişcării muncitoreşti dovedindu-se a fi un apărător credincios al orînduirii burghezo-moşiereşti şi un propagator înfocat al ideologiei fasciste. Pentru a-şi ascunde această activitate criminală, după 23 August 1944 inculpatul Teodorescu Alexandru s-a călugărit stabilindu-se la Mânăstirea Antim din Bucureşti, unde şi-a continuat activitatea s-a (sic!) duşmănoasă stabilind legături cu o serie de elemente legionare aşa cum sunt: Braga Roman, Ghiuş Vasile Benedict, Anania Valerian precum şi cu inculpatul Mironescu Alexandru şi împreună au trecut la înfiinţarea unei grupări intitulate "Rugul aprins" în cadrul cărora (sic!) să-şi continue în mod organizat activitatea lor antidemocratică. Astfel inculpatul Teodorescu Alexandru în calitate de şef al asociaţiei "Rugul aprins" în perioada 1945-1948 a organizat la Mânăstirea Antim o serie de întruniri cu membrii grupului cît şi cu elemente ce vizitau mânăstirea, în cadrul cărora pe lîngă problemele de ordin mistic-religios au desfăşurat şi o intensă activitate contrarevoluţionară". Volumul 9 al Dosarului P/202 A.C.N.S.A.S. este important prin faptul că documentele conţinute sînt cele privitoare la arestarea lui Sandu Tudor. Să le urmărim. La fila nr. 2 aflăm Ordonanţa de reţinere din 16 iunie 1958. Fila nr. 3 este Mandatul de arestare nr. 12/T din 14 iunie 1958: "în numele legii şi al poporului Locotenent Major Moldovan Iosif, anchetator penal de securitate din Direcţia Anchete Penale a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Populare Române Avînd în vedere actele de procedură penală încheiate împotriva numitului Teodorescu Alexandru zis Sandu Tudor ş...ţ, fost publicist, în ultimul timp călugăr, cu ultimul domiciliu la Schitul Rarău, regiunea Suceava, stareţ, ş...ţ pentru infracţiunea de uneltire contra ordinei sociale; Avînd în vedere că aceste fapte sunt prevăzute şi penalizate ş...ţ Considerînd că din ancheta efectuată rezultă probe suficiente de culpabilitate împotriva lui Teo­do­rescu Alexandru zis Sandu Tudor; Văzînd că învinuitul se găseşte în situaţia prevăzută de art. 209 pct. 9, C.P.P., întrucît fapta sa interesează ancheta penală şi se pedepseşte cu o pedeapsă mai mare de 1 an ş...ţ Ordon tuturor organelor forţelor publice ca, conformîndu-se legii să aresteze şi să conducă la arestul M.A.I. Bucu­reşti pe numitul Teodorescu Alexandru. ş...ţ Anchetator penal de Securitate Locotenent major Moldovan Iosif" Fila 16 este un document emoţionant prin conţinutul lui. Umilitoare pentru un om de rînd, sărăcia exprimată este o calitate pentru cel ce devenise, prin jurămîntul de sărăcie, castitate şi supunere, ieroschimonahul Daniil de la Schitul Rarău: "Declaraţie (la 18 iulie 1958) Subsemnatul Teodorescu Alexandru zis Sandu Tudor, născut la 22 decembrie 1886 Bucureşti, fiul lui Alexandru şi Sofia, cu ultimul domiciliu Sihăstria Rarău, Regiunea Suceava. în legătură cu averea mea personală declar următoarele: Nu posed nici o avere imobilă; posed un număr de cărţi, două rînduri de haine călugăreşti şi lenjerie personală. Aceasta îmi este declaraţia de care răspund şi semnez Alexandru Teodorescu" în ceea ce urmează intrăm în intimitatea "averii" celui care era numit chiar şi de călăii săi "ieroschimonahul Daniil". Un document zdrobitor prin simplitatea conţinutului lui, dar care ne umple de amărăciune şi revoltă prin felul în care fusese obţinut: violarea intimităţii unui om sfînt... Să revenim. Fila 46: "Proces verbal (opisul averii) al obiectelor ce aparţin ieroschimonahului Daniel Tudor (Sandu Tudor) după cum urmează: 1) 16 (şase spre zece) volume, dicţionare universale legate în pînză roşie. 2) 340 (trei sute patruzeci) cărţi scrise în limba franceză legate în pînză gris. 3) 268 (două sute şase zeci şi opt) cărţi scrise în limba franceză şi română. 4) 4 (patru) volume: Dicţionarul limbii române literare contemporane! 5) Un stilou marca "Luxcor", una lentilă convexă, una busolă "Besart". 6) Una rasă, o camilafcă. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare dintre care unul rămîne custodelui." Locotenent major, Custode, indescifrabil indescifrabil * încheiem documentarul cu fragmente din mandatul de executare a pedepsei ce o va suferi cel ce compusese Imnul Rugului Aprins, acatist înălţat Sfintei Fecioare Maria; aşadar: fila 55 din volumul 9 al Dosarului P/202 A.C.N.S.A.S.: "Tribunalul Militar al Regiunii 2 Militară Bucureşti Strada Danielopol nr. 2 raion Bălcescu Nr. 13965/58 din 31.01.1959 Către M.A.I. - Unitatea Militară 0123/E-Bucureşti în conformitate cu ordinul M. J. (Ministerul Justiţiei - n.n.) nr. 02910/55 Vă facem cunoscut că prin sentinţa nr. 125 din 02.11.1958 a acestui Tribunal Militar numitul Teodorescu Alexandru zis Sandu Tudor născut la 22.12.1886 în Bucureşti ş...ţ de profesiune stareţ domiciliat în Mânăstirea Rarău, raionul Vatra Dornei, regiunea Suceava, a fost condamnat la 25 de ani temniţă grea, 10 ani degradare civică pentru uneltire p.p. (prevăzută şi pedepsită - n.n.) de art. 209 pct. 1 şi la 15 ani detenţie riguroasă pentru crima p.p. de art 193 al. (alineatul - n.n.) 4 c.p. (Cod penal - n.n.) cu art. 10 c.p. şi confiscarea totală a averii (am văzut mai sus ce "avere" deţinea condamnatul...). Deoarece încadrat într-o organizaţie contrarevoluţionară ("Rugul aprins" - n.n.) a desfăşurat o activitate duşmănoasă împotriva regimului democrat popular din R.P.R., iar în perioada 1933-1938 a desfăşurat o intensă activitate de propagandă împotriva mişcării muncitoreşti. ş...ţ Executarea pedepsei începe la 14 iunie 1958 şi expiră la 07 iunie 1983 (M. d. arest. 12/T/58 emis de M.A.I. - Mandat de arestare - n.n.). S-a emis mandatul de executare a pedepsei nr. 486/18 din 31.01.59 care a fost trimis Penitenciarului Jilava cu nr. 13965 din 31.01.1959 ş...ţ" * O dată cu Sandu Tudor se stingea, în mod violent zdrobită cu sălbăticie, doar în forma ei mundană, corporală, lumea spiritului şi a credinţei. Rugul aprins Născătoarei de Dumnezeu luminează şi azi şi ne-a ajutat, în vreme de restrişte şi ne va ajuta cu siguranţă să ne păstrăm mintea şi sufletul în duhul credinţei şi al adevărului. Pentru mîntuirea noastră a tuturor, prin rugăciune neîntreruptă şi jertfă necondiţionată stau mărturie viaţa şi stingerea din cele lumeşti ale ieroschimonahului Daniil, ale lui Sandu Tudor - creatorul "Imnului Rugului Aprins", acatist înălţat Sfintei Fecioare Maria". Ioana DIACONESCU Notă. "Declaraţia" din 4 mai 1967 din Dosarul R Ion Caraion ACNSAS, din care "Evenimentul zilei" a publicat un fragment în numărul din 4 martie 2006 a fost reprodusă în întregime de Mariana Sipoş într-o amplă analiză din "Observator cultural", nr. 212 / 2004.